wpcterasa.cz wpc-prkna.cz nejterasa.cz

Obchodné podmienky

Hlavní stránka  >  Obchodné podmienky

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2. Predmet zmluvy

3. Miesto plnenia

4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

5. Cena a platenie

6. Doba dodania

7. Dopravné podmienky, poštovné

8. Záruka na akosť, práva z chybného plnenia

9. Vrátenie tovaru

10. Zmluvná pokuta

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

a)      Kupujúci potvrdením ponuky (písomne aj elektronicky) akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru, ktoré sú vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve výslovne stanovené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (Firmy TerrainEco, s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah zmluvy (o dodaní tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

b)      Ak nie je medzi účastníkmi dohodnutá dlhodobá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej ponuky a špecifikácie zákazníka (ponuky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty).

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – ponuke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatné údaje obsiahnuté na www stránkach TerrainEco, s.r.o., katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli výslovne uvedené v zmluve ako záväzné.

TerrainEco, s.r.o. (ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

-          tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami typickými pre daný druh tovaru

-          vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území ČR

-          vybavené českými návodmi na montáž

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je adresa určenia uvedená kupujúcim alebo sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou než kupujúcim je odoberajúca osoba povinná preukázať sa splnomocnením kupujúceho, ktoré je vystavené na meno a platným občianskym preukazom poverenej osoby.

 4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

a)      Podmienkou platnosti elektronickej ponuky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Ponuka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie ponuky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť vznik zmluvy potvrdením ponuky.

b)      Predávajúci je v závislosti na charakteru obchodu (množstvo tovaru, výške ceny, náklady na dopravu, vzdialenosť a pod.) vždy oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie ponuky vhodným spôsobom, napr. telefonicky, elektronicky či písomne. Ak kupujúci odmietne ponuku požadovaným spôsobom potvrdiť, ponuka sa považuje za odmietnutú.

c)      Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

d)     Trvalí zákazníci, s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva, používajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkané predávajúcim po uzatvorení zmluvy na jeho internetovej stránke.

5. Cena a platenie

Ponúkané ceny uvedené na www stránkach TerrainEco, s.r.o. sú platné v okamžiku prijatia ponuky. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmien cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1% za každý, aj začatý, deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Vystavená faktúra na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6. Doba dodania

Doba dodania začína bežať odo dňa prijatia záväznej ponuky za podmienky prijatia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že je tovar na sklade, predávajúci sa zaväzuje ho vyexpedovať alebo predať dopravcovi do 5-tich pracovných dní. V prípade, ak sa jedná o objednávku tovaru vyrobeného na mieru, dodacia doba je zákazníkovi oznámená v ponuke.
Dodacia doba bude primerane k okolnostiam predĺžená, akonáhle je meškanie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Väčšina tovaru je prevažne stále na sklade. Niektorí subdodávatelia ale neoznámia výpadok výroby akebo meškanie dodávok včas.
Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie ponuky. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné predať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.
Doba dodania sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k predaniu najneskôr v posledný deň zjednanej alebo dodatočne zjednanej doby dodania. Ak nie je predávajúci schopný do 30-tich kalendárnych dní odoslať tovar kupujúcemu (predanie k preprave prvému dopravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené kupujúcim k aktuálnej ponuke – kúpnej zmluve na jeho účet, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7. Dopravné podmienky, poštovné

Cena prepravného je podľa váhy zásielky a vzdialenosti (bez DPH)*
váha/vzdialenosť 100 km 200 km 400 km 600 km
do 100 kg 500 Kč 750 Kč 950 Kč 1 050 Kč
do 500 kg 1 650 Kč 2 150 Kč 2 750 Kč 3 250 Kč
do 1000 kg 2 450 Kč 3 250 Kč 4 350 Kč 5 150 Kč
do 3000 kg 3 950 Kč 5 850 Kč 8 450 Kč 9 850 Kč
*orientačná váha 1 m2 kompletnej terasy je 20 kg        

Prehľad možných spôsobov platby a ich cien:

Dobierkou 99.00 Kč
Prevodom z účtu pred dodaním tovaruí 0.00 Kč
V hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí 0.00 Kč

Osobné vyzdvihnutie tovaru je možné v dobe od 8.00 do 14.00 hod. v sídle prevádzkarne firmy TerrainEco, s.r.o. K prádlu 4, Horní Suchá.

Doba dodania je 5 pracovných dní od predania zásielky dopravcovi. Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad tieto okamžite oznámiť dopravcovi. Faktúra ako daňový doklad je potom priložená v označenom balíku.

8. Záruka za akosť, práva z chybného plnenia

Pokiaľ nie je medzi predávajúcim a kupujúcim zjednané niečo iné, platia pre uplatnenie práv z chybného plnenia príslušné ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka (v ČR). Kupujúci je oprávnený uplatniť si práva z chybného plnenia v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je inak dohodnuté.

Práva z chybného plnenia sa uplatňujú u predávajúceho na adrese prevádzkarne:

Kupujúci je povinný pred odoslaním chybného tovaru 24 hod. vopred kontaktovať predávajúceho na tel. Č. +421 775 085 415 alebo e-mail: info@perwood.cz.

Pri uplatnení práv z chýb výrobkov žiadame priložiť:

·        Záručný list výrobcu, ak bol s tovarom dodaný

·        Kópiu daňového dokladu

·        Presný popis závad a ich prejavov

O právach z chýb predávajúci rozhodne najneskôr do 3 pracovných dní. Ak je právo zo závad uznané ako oprávnené, po jeho vybavení bude tovar zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho. Maximálna doba pre vybavenie práv z chýb výrobkov, vrátane dodávky tovaru bez závad môže byť 30 dní od uplatnenia práv zo závad výrobkov, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom akceptácie prijatia tovaru predávajúcim. Predávajúci má právo neakceptovať prijatie tovaru od kupujúceho v prípade, že nie sú splnené podmienky odstúpenia dané zákonom alebo Obchodnými podmienkami predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetky plnenia, ktoré si na jej základe poskytli.

V prípade zasielania chybného tovaru predávajúcemu sa za deň prijatia považuje deň obdržania poslednej súčasti tovaru predávajúcim. Za deň vybavenia uplatneného práva z chýb sa považuje deň oznámenia o pripravenosti nového tovaru k expedícii. Kupujúci je povinný tovar pripraviť k doprave tak, aby pri nej neprišlo k poškodeniu tovaru.

9. Vrátenie tovaru

V súlade s ustanovením§ 1829 z.č.89/2012 Zb.(v ČR), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené uzatvorením zmluvy dištančným spôsobom alebo uzatvorením zmluvy mimo obchodné priestory. Kupujúci môže realizovať toto svoje právo osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady prostredníctvom niektorého z dopravcov do sídla predávajúceho. V prípade, že sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je nutné splniť nasledujúce podmienky:

·         tovar musí byť nepoškodený

·         so všetkým príslušenstvom (vrátane návodov atď.)

·         s dokladom o jeho zakúpení

Pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy a vrátenia peňazí (náklady na dopravu nie sú predmetom odstúpenia od zmluvy) doporučujeme nás kontaktovať na tel.: +421 775 085 415 alebo písomne na email: info@perwood.cz s týmto obsahom: „Odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa ponuky (číslo ponuky), zo dňa (dátum ponuky) na položku/-ky (uviesť tovar). Vrátenú čiastku za vrátený tovar prosím vráťte na účet (číslo účtu).“

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o dodávku tovaru upraveného podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

 

10. Zmluvná pokuta

Ak dôjde k zrušeniu ponuky zákazníkom, aj keď čiastočne, TerrainEco, sro si vyhradzuje právo na odškodnenie vzniknutých komplikácií vo výške 25% celkovej sumy objednávky, kde minimálna suma predstavuje 250 EUR alebo 5000, - Kč.
To bez povinnosti TerrainEco, s.r.o. dokázať celkovú škodu či porovnateľnosť cien prebiehajúce ponuky a ich položiek. Výška odškodnenia nie je limitovaná cenou objednávky ani druhom objednaného tovaru.

 

Platnost od: 1. 5. 2014


wpcterasa.cz wpc-prkna.cz nejterasa.cz

Obchodné podmienky  |  XML Sitemap  | 
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Copyright © 2015, TerrainEco, s.r.o.